โรงเรียนพีระวิทยา
เลขที่ 140  ถ.สุขาภิบาล ซ. 5
ต.มิตรภาพ อ. มวกเหล็ก
จ. สระบุรี 18180
โทร. 036-341855 , 036-327315  

โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณตลาดมวกเหล็ก  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ โดยส่วนมากมีประชากรย้ายถิ่นฐาน มาจากหลายท้องถิ่น จึงทำให้มีวัฒนธรรม ในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
- ประชากรที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออก ของโรงเรียนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อปีค่อนข้างดี
- ส่วนประชากรที่อยู่ทางทิศใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป นักเรียนที่มาเรียนนี้เป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพรับราชการและเกษตรกร ส่วนที่มีอาชีพค้าขายมีเล็กน้อย ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองชุมชนเป็นอย่างดี

edit @ 4 Jan 2008 11:02:08 by โรงเรียนพีระวิทยา